gaelblog

Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig.

’S mise Eilish agus tha mi à Alba.Tha mi air a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig airson a deich seachdainn. Tha mi posda aig Vanessa agus tha mi air a bhith posda airson dà mìosan agus tha sinn a fuireach ann an Glaschu. This blog is going to be my online learning journal. So please bear […]

trying hard

Bha mi iomradhaidh ro-laimh. Bi mi a sgriobhadh làrach-lin agus tha mi faireachdainn ciontach airson gu chan eil mo làrach-lin a dà-chànanach. Beurla/Gàidhlig. Mar seo an t-seachdainn seo bha mi toiseach tog às ùr i agus bha mi cruthaich “blog”. Bi mi a sgriobhadh “blog” agus bi e mo aithisg adhortais agus bi mi ùraich […]

The devil wears prada

A-nochd, chaidh sinn dhan taigh-dhealbh. Bha sinn a’ coimhead “The devil wears prada” agus bha I glè mhath ged bha I gruamach.

a dh’obair ann am Manchester

An t-seachdainn seo bha mi a dh’obair ann am Manchester, Diciadoin, Diardaoin agus Dihaoine. Bh mi a fuireach ann an taigh-òsda dhan bhaile à teannadh sràid. Feasgar Ardoin, chaidh mi ann an taigh-bìdh sìneach agus bha mi a dh’ith fèist sìneach.

An t-seachdainn seo chaidh

‘Se Di-sathuirn an 28mh latha de’n Dàmhar Bha mi a cluich a ball-coise staigh agus an deigh bha sinn “pub quiz” ann an Gallus.Bha aon ceistean, “De a buerla air uisge-beatha?”. oidchche Chiadaoin, chaidh mi a consairt dhan Dun Eideann, “Horse McDonald/ Each NicDhomnall”. Tha e a Glaschu agus tha e uabhasach math. Chan eil […]

Bha mi a ceilidh air mo bhrathair

‘Se Diardaoin an 2a latha de’n t-Shamhainn An t-seachdainn seo chaidh mi a ceilidh air mo bhrathair Arlen. Bha mi a’ gabhail dìnnear, le mo brathair, mo m’athair, mo brammair agus brammair Arlen. Chàidh sinn a’ gabhail feòil uain agus currain, pumpkin agus buntàta milsean. Cha robh blas dheth

Tha imlich a’ tighinn gu itheannaich

An t-seachdainn seo, bha sinn a’ bruidhinn air gràmar agus tha imlich a’ tighinn gu itheannaich. Bha mi ag ionnsachadh mu gràmar agus “plurals” agus tha e doirbh.

Tha m’àthair a’ tighinn chèilidh orm

Tha m’àthair a’ tighinn chèilidh orm. Tha sinn a bhith à coimhead ball-coise air t.bh.Tha Rangers agus Hearts sinn a’ cluich. An dèidh, tha sinn a’ dol a meadhan a’ bhaile.

Tha mi a’ doll a London còmhla riutha mo chàraidean.

Tha mi a’ doll a London còmhla riutha mo chàraidean.Bha mi ag obair ann an London Dimàrt còmhla riutha mo chàraidean agus bha sinn a’ fuireach anns an taigh-òsda Oidhche Luain. Bha sinn ruinn mì-mhodh agus dh’òl sinn leann. Madainn Dimàrt, bha ceann-daoraich orm. Bha mi uabhasach tinn ach bha mi ag obair.

Tapadh leibh a’ Chadalaich

Tha mi ag iarriadh ag ràdh “Tapadh leibh. Tha thu a cuideachail.”

Previous Posts